دانلود رایگان کتاب آموزش کامل نرم افزار متلب (matlab)

دانلود رایگان کتاب آموزش کامل نرم افزار متلب (matlab)
رتبه ۵ از بین ۵ رای

جهت آموزش کامل نرم افزار متلب باید صادقانه گفت که بهترین منبع برای یادگیری این نرم افزار در خود قسمت HELP این نرم افزار تعبیه شده است و بهترین منبع برای یادگیری HELP خود نرم افزار متلب است اما HELP نرم افزار متلب به زبان انگلیسی می باشد که برای بعضی از افراد یادگیری و کار با این نرم افزار را سخت می کند لذا ما در این پست برای شما کتابی را به صورت فارسی و نگارش تایپ شده و زیبا قرار دادیم که جدا از آموزش هایی که در اینترنت وجود دارد ، این آموزش کامل و کاربردی خواهد بود و فقط در مقاله آنلاین آن را پیدا خواهید کرد و از صفر تا ۱۰۰ این نرم افزار را در ۱۱ جلسه خواهید آموخت.

نرم افزار متلب (Matlab)

همانطور که می دانید نرم افزار متلب به طور سریع در حال توسعه و پیشرفت است و نسخه های ۲۰۱۰ به بعد آن به طور کلی با نسخه های قدیمی تر متفاوت شده است و هر سال دو نسخه از آن منتشر می شود که نشان از تغییر سریع و پیشرفت این نرم افزار است .

این نرم افزار در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی یک نرم افزار جامع دانشگاهی می باشد که بخش های مختلف آن برای کلیه ی دانشجویان ریاضی ، مهندسی برق ، مهندسی هوافضا و… طراحی شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

برای آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار متلب اینجا کلیک کنید .

و برای انجام تنظیمات اولیه در نسخه های جدید و ۲۰۱۶ نرم افزار متلب اینجا کلیک کنید .

آموزش کامل نرم افزار متلب (Matlab)

کتاب آموزش کامل نرم افزار متلب که برای شما قرار داده ایم برای همه ی افراد مبتدی مخصوصا دانشجویان ریاضی و مهندسی برق بسیار عالی و مناسب است و دارای بخش های زیر می باشد :

 • فصل اول :
 • ویژگی های اصلی MATLAB
 •  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ MATLAB
 • ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻣﺎن : Command window
 •  ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دﺳﺘﻮرات : Command History
 • ﭘﻨﺠﺮه داﯾﺮﮐﺘﻮري ﺟﺎری : Current Directory
 • ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻀﺎی ﮐﺎری : Work Space
 • HELP
 • فصل دوم :
 • آرایه ها
 • فصل سوم :
 • ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ
 • فصل چهارم :
 • عملگرهای راﺑﻄﻪ ای
 • ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻤﺎدﯾﻦ
 • دستور diff
 • ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 • اﻧﺘﮕﺮال ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ
 • اﻧﺘﮕﺮال ﻣﻌﯿﻦ
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ در ﺗﻮاﺑﻊ
 • ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر solve
 • ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
 • دستور (expand(s
 • دستور (factor(s
 • ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮاﺑﻊ (functional composition)
 • ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﺳﺮی
 • ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺎﺑﻊ
 • فصل پنجم :
 • توابع  function
 • ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی  ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
 • ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺗﻮاﺑﻊ و ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻣﺘﻨﯽ
 • ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﺑﻊ
 • سه ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯽ
 • ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ
 • بعضی از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻠﺐ
 • ﺿﺮب ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎ
 • ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ها
 • ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ها
 • ﻣﺸﺘﻖ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای
 • تواﺑﻊ اﻧﺘﮕﺮال ﻋﺪدی
 • فصل ششم :
 • تابع plot
 • رﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺠﺰا در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﮑﻞ
 • ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی و ﻋﻨﻮان
 • رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار
 • اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ
 • اﻓﺰودن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار
 • اﻓﺰودن راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻼﺋﻢ
 • دستور axis
 • ثاﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮدار
 • ساﯾﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی
 • فصل هفتم :
 • خمهای ﻓﻀﺎﯾﯽ- ﺗﺎﺑﻊ plot3
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دﯾﺪ
 • نمودارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ای
 • ﻧﻤﻮدارﻫﺎی روﯾﻪ
 • چرﺧﺶ دورﺑﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ
 •  ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﻠﻪ رﻧﮓ
 • تاﺑﻊ pcolor
 • فصل هشتم :
 • رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮی
 • رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻬﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮی
 • ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎمه
 • ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
 • ﺗﻮاﺑﻊ زﻣﺎﻧﯽ
 • فصل نهم :
 • ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ Image processing
 • ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
 • ﮐﻼس ھﺎی داده ای
 •  ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ﻫﺎی درون وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﻣﺘﻠﺐ
 • باز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﯾﻨﺪوز
 • وارد ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ درون ﻣﺘﻠﺐ
 • نماﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ imshow
 • ذﺧﯿﺮه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  imwrite
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر imresize در ﻣﺘﻠﺐ
 • فصل دهم :
 • ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺪت ﯾﺎ  intensity
 • ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی
 • ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺪﯾﺲ دار (اﻧﺪﯾﺲ ﺷﺪه) (Indexed Image)
 • ﺗﺼﺎوﯾﺮ RGB
 • ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ _ ﺗﺎﺑﻊ imfinfo
 • ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 • ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 • دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی ﺧﺎص در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  Improfile
 • اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 • فصل یازدهم :
 • ﺑﺮازش ﻣﻨﺤﻨﯽ : ﺗﺎﺑﻊ polyfit
 • دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی : ﺗﺎﺑﻊ interp1
 • دروﻧﯿﺎﺑﯽ دو ﺑﻌﺪی : ﺗﺎﺑﻊ interp2
 • ﺑﺮوﻧﯿﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی

دانلود رایگان کتاب آموزش کامل نرم افزار متلب (Matlab)

همانطور که می بینید در این کتاب آموزش کامل نرم افزار متلب به صورت آموزش کامل دستورات همراه با مثال های متعدد گنجانده شده است.

آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب آموزش کامل نرم افزار متلب

توصیه ی من به شما این است که به جای صرف هزینه اضافی از این مجموعه ی عالی به صورت رایگان استفاده کرده و اگر نیاز شما برآورده نشد می توانید از مجموعه های پولی که در سطح اینترنت هم به طور وسیعی وجود دارد استفاده کنید.

برای دانلود رایگان این مجموعه آموزش کامل نرم افزار متلب بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید :

 

جهت دانلود رایگان این کتاب کلیک کنید

لطفا برای بهبود عملکرد مقاله آنلاین نقطه نظرات و مقالات و پروژه های مد نظر خود را  از طریق صفحه ی تماس با ما به جهت ارائه ی مطالب بهتر و مفیدتر درمیان بگذارید.

RelatedPost

About Engineer Majid Armion

مدیر وب سایت ، مهندس برق گرایش قدرت از دانشگاه دولتی علم و فناوری (دوره ی روزانه)، فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی و plc ها ، فعال در زمینه آموزش و نصب سیستم های حفاظتی ، محقق و مطالعه کننده در زمینه ی انتقال برق فشار قوی به صورت مستقیم ( HVDC ) ، محقق و مطالعه کننده در زمینه ی پست های GIS

این را هم ببینید

آموزش نصب و فعال سازی matlab 2016a

آموزش نصب و فعال سازی متلب ۲۰۱۶ “MATLAB R2016a”

آموزش نصب و فعال سازی متلب ۲۰۱۶ “MATLAB R2016a”رتبه ۴٫۷ از بین ۱۸ رای آموزش …

3 comments

 1. سلام رمز فایل چی هست؟؟؟
  بی زحمت ایمیل کنید برام ممنون

 2. سلام
  رمز فایل چی هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *