دانلود رایگان کتاب آموزش مایکروسافت ورد ۲۰۱۳ (Microsoft Word 2013 )

دانلود رایگان کتاب آموزش مایکروسافت ورد ۲۰۱۳ (Microsoft Word 2013 )
رتبه ۴٫۷ از بین ۳ رای

ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭﺭﺩ ۲۰۱۳ ( Microsoft Word 2013 )

ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ Word ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺁﻓﯿﺲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺷتن ﻭ ﺩﯾﺰﺍﯾﻦ نمودﻥ ﮐﺘﺎﺏ ،مجلاﺕ، ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺁﻓﯿﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ نموﺩﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ، ﻣﺼﻮﺭ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﺯ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍبهام ﺑﺮﺍﯼ دانشجویان و ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

برای دانلود رایگان آموزش Word ۲۰۱۳ کلیک کنید

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ ۹  ﻓﺼﻞ زیر ﺑﻪ همرﺍﻩ ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـــﺎ ﭘﺮو ﮔﺮام Word 2013

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮو ﮔﺮام ورد

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﻔﺤﻪ ورد ۲۰۱۳

ﻓﺼـــــــــــﻞ اول

 • Info
 • New
 • Save
 • Save As
 • Print
 • Share
 • Export
 • Close
 • Account
 • Option

ﻓﺼـــــــــــﻞ دوم

 • منوی HOME
 • Clipboard
 • Font
 • Paragraph
 • Styles
 • Editing

ﻓﺼــــــﻞ ﺳــــــﻮم

 • منوی Insert
 • Pages
 • Tables
 • Design Tab Of Table
 • Table Style Options
 • Table Style
 • Borders
 • Layout Tab Of Table
 • Table
 • Draw
 • Row And Column
 • Merge
 • Cell Size
 • Alignment
 • Data
 • Illustrations
 • Format Tab Of Picture And Shapes
 • Adjust
 • Picture Style
 • Arrange
 • Text Wrapping
 • Apps
 • Online Video
 • Links
 • Comment
 • Header  & Footer
 • منوی Header and Footer Design
 • Header & Footer
 • Insert
 • Navigation
 • Options
 • Position
 • Text
 • Text Box
 • Quick Part
 • Symbols

ﻓﺼــــــﻞ چهارم

 • منوی Design
 • Document Formatting
 • Page Background

ﻓﺼــــــﻞ ﭘﻨﺠــــﻢ

 • منوی Page Layout
 • Page Setup
 • Paragraph
 • Arrange

ﻓﺼــــــﻞ ششم

 • منوی References
 • Table Of Contents
 • Citations & Bibliography
 • Captions
 •  Index
 • Table Of Authorities

ﻓﺼــــــﻞ ﻫﻔﺘــــﻢ

 • منوی Mailings
 • Create
 • Start Mail Merge
 • Write and Insert Fields
 • Preview Results
 • Finish and Merge

ﻓﺼــــــﻞ ﻫشتم

 • منوی Review
 • Proofing
 • Language
 • Comments
 • Tracking
 • Changes
 • Compare
 • Protect
 • Linked Notes

ﻓﺼــــــﻞ نهم

 • منوی View
 • View
 • Show
 • Zoom
 • Window

MS Word 2013 Shortcuts

ﻋﻨﻮﺍﻥ : آموزش ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭﺭﺩ ۲۰۱۳

ﻣﺆﻟﻒ: ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺭﺳﻮلی

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﯼ :  ۹۰ صفحه : ﻣﺼﻮﺭ، ﺭﻧﮕﻪ

حجم فایل :  ۳٫۹۴MB

 

برای دانلود رایگان آموزش Word ۲۰۱۳ کلیک کنید

لطفا برای بهبود عملکرد مقاله آنلاین نقطه نظرات و مقالات و پروژه های مد نظر خود را  از طریق صفحه ی تماس با ما به جهت ارائه ی مطالب بهتر و مفیدتر درمیان بگذارید.

About Engineer Majid Armion

مدیر وب سایت ، مهندس برق گرایش قدرت از دانشگاه دولتی علم و فناوری (دوره ی روزانه)، فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی و plc ها ، فعال در زمینه آموزش و نصب سیستم های حفاظتی ، محقق و مطالعه کننده در زمینه ی انتقال برق فشار قوی به صورت مستقیم ( HVDC ) ، محقق و مطالعه کننده در زمینه ی پست های GIS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *